Cookies 馃崻

Ta strona u偶ywa cookie, kt贸re wymagaj膮 Twojej zgody.

Przejd藕 do tre艣ci

Ochrona danych

Klauzula informacyjna RODO art. 13

Szanowni Pa艅stwo,聽聽聽聽聽聽聽

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 鈥 zwanym dalej RODO, informujemy, i偶:

I.聽聽聽聽聽聽聽聽 Administratorem Pa艅stwa danych osobowych (dalej r贸wnie偶 鈥濧DO鈥, 鈥濾ENNEKER鈥, 鈥濧dministrator鈥) jest VENNEKER POLSKA Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie (02-284), Al. Krakowska 48/52, zarejestrowana w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem nr KRS: 0000528055, NIP: 8971802829, REGON: 022521489;

II.聽聽聽聽聽聽聽聽 W razie pyta艅 dotycz膮cych sposobu i zakresu przetwarzania danych, a tak偶e przys艂uguj膮cych Pa艅stwu uprawnie艅 prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail: biuro@venneker.pl lub na adres siedziby Administratora, z dopiskiem 鈥濺ODO鈥.

III.聽聽聽聽聽聽聽聽 ADO b臋dzie przetwarza膰 Pa艅stwa dane wy艂膮cznie w celu:

a)聽聽聽 Przetworzenia z艂o偶onych przez Pa艅stwa zapyta艅 poprzez formularz kontaktowy na stronie https://venneker-gruppe.de/pl;

b)聽聽聽 Realizacji umowy/zam贸wienia zgodnie ze z艂o偶on膮 ofert膮 oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozlicze艅, a tak偶e w celu podj臋cia wsp贸艂pracy z dostawcami i innymi podmiotami, z kt贸rymi VENNEKER wsp贸艂pracuje w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci;

c)聽聽聽 Konieczno艣ci wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze;

d)聽聽聽 Weryfikacji Pa艅stwa zdolno艣ci i wiarygodno艣ci p艂atniczej w bazach danych udost臋pnianych przez biura informacji gospodarczej oraz wywiadownie gospodarcze, broker贸w ubezpieczeniowych i inne podmioty zajmuj膮ce si臋 ocen膮 ryzyka, w tym np. zak艂ady ubezpiecze艅 i inne;

e)聽聽聽 Marketingu bezpo艣redniego us艂ug Administratora, w tym tak偶e z艂o偶eniu oferty;

f)聽聽聽聽 Prowadzenia czynno艣ci analitycznych i statystycznych;

g)聽聽聽 Badania satysfakcji oraz poziomu zadowolenia naszych Klient贸w z oferowanych im us艂ug
i produkt贸w celem optymalizacji oferty;

h)聽聽聽 Zapewnienia w艂adzom publicznym wsp贸艂pracy na mocy przepis贸w prawa i w zakresie dopuszczalnym przez prawo;

i)聽聽聽聽 聽Wykonania obowi膮zk贸w rozliczeniowo-podatkowych.

IV.聽聽聽聽聽聽聽聽 Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych jest:

路聽聽聽聽聽聽 Umowa wsp贸艂pracy lub dzia艂ania podejmowane na Pa艅stwa 偶膮danie, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

路聽聽聽聽聽聽 Ci膮偶膮cy na nas obowi膮zek prawny, np. zwi膮zany z przepisami o rachunkowo艣ci (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

路聽聽聽聽聽聽 Pa艅stwa zgoda wyra偶ona na przesy艂anie informacji, w tym marketingowych, handlowych, a tak偶e udzielona w celu oceny zdolno艣ci i wiarygodno艣ci p艂atniczej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

路聽聽聽聽聽聽 Nasz prawnie uzasadniony interes, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V.聽聽聽聽聽聽聽聽 Pa艅stwa dane b臋dziemy wykorzystywa膰 przez okres niezb臋dny do realizacji
opisanych powy偶ej cel贸w. W zale偶no艣ci od podstawy prawnej b臋dzie to odpowiednio:

路聽聽聽聽聽聽 okres trwania umowy,

路聽聽聽聽聽聽 okres wykonywania obowi膮zk贸w prawnych oraz okres, w kt贸rym przepisy prawa
nakazuj膮 nam przechowywa膰 dane, np. przepisy podatkowe,

路聽聽聽聽聽聽 okres do momentu wycofania zgody,

路聽聽聽聽聽聽 okres, po kt贸rym przedawni膮 si臋 roszczenia wynikaj膮ce z umowy.

VI.聽聽聽聽聽聽聽聽 Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpiecze艅stwa danych, Pa艅stwa dane mo偶emy przekaza膰 - poza osobami upowa偶nionymi przez VENNEKER - innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzaj膮cym je w naszym imieniu, kt贸re 艣wiadcz膮 na nasz膮 rzecz us艂ugi, prawnicze, informatyczne, windykacyjne, biurom informacji gospodarczej, naszym podwykonawcom lub wsp贸艂pracownikom, kt贸rzy bezpo艣rednio wykonuj膮 czynno艣ci w celu realizacji umowy na Pa艅stwa rzecz, a tak偶e podmiotom, z kt贸rymi Sp贸艂ka wsp贸艂pracuje w ramach powi膮za艅 organizacyjnych i kapita艂owych celem optymalizacji oferowanych Pa艅stwu us艂ug i produkt贸w oraz wsparcia naszej bie偶膮cej dzia艂alno艣ci. Ponadto VENNEKER b臋dzie udost臋pnia膰 Pa艅stwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowi膮zek wynika膰 b臋dzie z przepis贸w prawa. Administrator nie zamierza przekazywa膰 Pa艅stwa danych do pa艅stwa trzeciego ani do organizacji mi臋dzynarodowych.

VII.聽聽聽聽聽聽聽聽 Ponadto, w zwi膮zku z prowadzeniem przez VENNEKER monitoringu wizyjnego na terenie sp贸艂ki, informujemy, 偶e VENNEKER zbiera Pa艅stwa dane osobowe w postaci Pa艅stwa wizerunku, w celach wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, tj. zapewnienia bezpiecze艅stwa pracownik贸w i Klient贸w VENNEKER oraz ich mienia oraz rozstrzygania spor贸w i dochodzenia roszcze艅 (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pa艅stwa dane osobowe w postaci Pa艅stwa wizerunku mog膮 by膰 przekazane kancelarii prawnej, organom 艣cigania, s膮dom i organom administracji publicznej. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane do czasu nadpisania nagra艅 monitoringu, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres 1 (jednego) miesi膮ca od dnia zapisu nagrania.

Przebywaj膮c na terenie sp贸艂ki VENNEKER zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pa艅stwa wizerunku.

VIII.聽聽聽聽聽聽聽聽 Przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegaj膮cych przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawid艂owych danych; 偶膮dania usuni臋cia danych w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣ci przewidzianych w art. 17 RODO; 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w spos贸b zautomatyzowany; cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

Niezale偶nie od praw wymienionych wy偶ej, je偶eli uwa偶aj膮 Pa艅stwo, 偶e Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, mo偶ecie w dowolnym momencie wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych mo偶e by膰 wycofana w ka偶dym czasie.

IX.聽聽聽聽聽聽聽聽 Podanie przez Pa艅stwa danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie niezb臋dnym do zawarcia umowy, a w pozosta艂ym zakresie jest dobrowolne.

X.聽聽聽聽聽聽聽聽 ADO nie podejmuje decyzji w spos贸b zautomatyzowany i Pa艅stwa dane nie s膮 profilowane.

Polityka cookies

Informujemy, i偶 nasza strona internetowa korzysta z plik贸w cookies. Ka偶dy u偶ytkownik odwiedzaj膮cy nasz serwis wyra偶a zgod臋 na u偶ywanie cookies i mo偶e indywidualnie okre艣li膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do cookies w swojej przegl膮darce.

Gromadzone przez nas dane s艂u偶膮 wy艂膮cznie do cel贸w administracyjnych i nie s膮 przekazywane osobom trzecim. Pliki cookies nie s膮 przez nas wykorzystywane w celach kontaktu z u偶ytkownikiem za po艣rednictwem adresu e-mail, poczty, czy te偶 telefonu. U偶ywamy ciasteczek w celu poprawy dzia艂ania witryny, a tak偶e monitorowania aktywno艣ci odwiedzaj膮cych.

Informacje zebrane w plikach cookies przechowywane s膮 przez czas nieokre艣lony i s艂u偶膮 jako materia艂 pomocniczy administrowania systemem. Udost臋pniane s膮 one wy艂膮cznie osobom upowa偶nionym do administrowania serwisem. Dane zawarte w plikach cookies mog膮 s艂u偶y膰 do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu, jednak generowane statystyki nie zawieraj膮 偶adnych danych identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce serwis. Firma Venneker Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za zawarto艣膰 plik贸w cookies, wysy艂anych przez inne strony www, do kt贸rych odno艣niki umieszczone zosta艂y na stronach serwisu.

Rodzaje zbieranych danych osobowych poprzez serwis venneker.pl:

Podczas rejestracji 鈥 podczas rejestracji na naszym serwisie prosimy odwiedzaj膮cego o podanie swoich danych osobowych oraz danych o innym charakterze. Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Po rejestracji istnieje mo偶liwo艣膰 wgl膮du do umieszczonych przez siebie informacji, poprawiania ich i usuwania.

Automatyczne 鈥 s膮 to dane, kt贸re nie pozwalaj膮 jednoznacznie zidentyfikowa膰 u偶ytkownika, takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego czy typ przegl膮darki i s艂u偶膮 one do mierzenia ruchu u偶ytkownik贸w na stronie (za pomoc膮 kodu Google Analytics - Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html).

Podczas kontaktu z nami 鈥 Kontaktuj膮c si臋 z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie, nie s膮 pobierane 偶adne pliki cookies.

Pliki cookies

Pliki cookies s膮 to tak zwane internetowe ciasteczka, czyli male艅kie informacje, zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera, w postaci ma艂ej wielko艣ci plik贸w tekstowych.

Wykorzystanie plik贸w cookies na stronach internetowych www.venneker.pl:

路聽聽聽聽聽聽 pliki umo偶liwiaj膮ce korzystanie z serwisu

路聽聽聽聽聽聽 uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu

路聽聽聽聽聽聽 pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu

路聽聽聽聽聽聽 wydajno艣ciowe pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu

路聽聽聽聽聽聽 wtyczki wygenerowane przez serwis spo艂eczno艣ciowy Facebook.com (w艂a艣cicielem聽 jest Facebook Inc 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), kt贸re umo偶liwiaj膮 bezpo艣rednie po艂膮czenie pomi臋dzy przegl膮dark膮, a serwerami Facebook

路聽聽聽聽聽聽 funkcjonalne pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zapami臋tanie wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅

路聽聽聽聽聽聽 pliki cookies w Google Analytics (wi臋cej informacji na ten temat mo偶na znale藕膰 na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)

路聽聽聽聽聽聽 zapami臋tywanie braku zgody na wy艣wietlanie niekt贸rych tre艣ci w przysz艂o艣ci.

Jak wy艂膮czy膰 obs艂ug臋 cookies:

Wszystkie nowoczesne przegl膮darki pozwalaj膮 na w艂膮czenie b膮d藕 wy艂膮czenie mechanizmu ciasteczek (domy艣lnie zazwyczaj jest on w艂膮czony). Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookie, mo偶e zmieni膰 ustawienia swojej przegl膮darki internetowej.

Wy艂膮czenie obs艂ugi cookies mo偶e znacznie utrudni膰 lub uniemo偶liwi膰 korzystanie z wielu stron internetowych.

Informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych ciasteczek w poszczeg贸lnych przegl膮darkach dost臋pne s膮 na poni偶szych stronach:

Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955

Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Nasze certyfikaty

Transistor Transistor Transistor